مهندس ایمان آذری 

کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار